Slovensky | Deutsch

Ako môžete pomôcť Vy?

POSTUP pre poskytnutie 2% z dane za rok 2016 (Tlačivá sú k dispozícii aj na www.rozhodni.sk )

Zamestnanci, pre ktorých ročné zúčtovanie (“daňové priznanie”) vykonáva zamestnávateľ:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2016. Termín: do 15.2.2016.
Ročné zúčtovanie je zamestnávateľ povinný vykonať najneskôr do 31.3.2017.
Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016"
Vypočítajte 2% zaplatenej dane za rok 2016 zaokrúhlené na dve desatinné miesta (minimálne 3,32 €)
Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane..." (v kolónke Rok uveďte rok 2016) a vyplňte údaje o prijímateľovi.
V riadku 10 uveďte sumu, ktorú chcete poukázať.
Vyplnené a podpísané tlačivá ( „Potvrdenie"„Vyhlásenie") doručte najneskôr do 30.4.2017 na adresu daňového úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. (UPOZORNENIE: v tlačive je potrebné zmeniť rok 2011 na rok 2016)

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, alebo zamestnanec, ktorý nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov za rok 2016
V lehote do podania daňového priznania vyplňte daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 a zistite výšku svojej daňovej povinnosti.
Vypočítajte 2% zo zaplatenej dane (zníženej o daňový bonus) zaokruhlené na dve desatinné miesta. Pre výpočet použite údaje z riadku 52 (daňové priznanie Typ A) alebo riadku 87 (daňové priznanie Typ B) Sumu uveďte v riadku 65 (daňové prizanie Typ A) alebo riadku 105 (daňové priznanie Typ B). Najmenšia poukázaná čiastka može byť 3,32 €..
Podajte daňové priznanie a daň z príjmov zaplaťte.
Pokiaľ máte nedoplatok na dani z príjmov, uhraďte ho do podania daňového priznania. Pokiaľ bude voči Vám evidovaný nedoplatok na dani z príjmov, 2% prijímateľovi daňový úrad nepoukáže.

Právnická osoba:
Vyplňte daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 a zistite výšku svojej daňovej povinnosti.
Vypočítajte 2% zo zaplatenej dane zaokrulené na celé koruny nadol a uveďte ju v IV. časti daňového priznania - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Najmenšia poukázaná čiastka može byť 5 €.

2% poukáže daňový úrad na náš účet do 90 dní po overení zákonných podmienok.

Ďašie možnosti pomoci

- peňažným vkladom na náš účet
- finančným príspevkom do pokladničiek
- stavebným materiálom: drevo, pletivo, panelové bloky, joklová oceľ, unimobunky...
- sponzorským darom (vystavíme riadny daňový doklad - sme právnická osoba)
- tvorbou propagačných materiálov: samolepky, letáčiky, plagáty apod.
- aktívnym vyhľadávaním sponzorov
- pomocou pri adoptovaní zvierat
- dočasným ubytovaním akútnych prípadov na čas po operácii alebo do adopcie
- darovaním staršieho vozidla (Pick - Up) na prevádzkové účely

 

 
 

V akcii Pomôžte-nám-pomáhať  si spomenuli na našich psíkov:

M. Szemesová Štúrovo